Werkgroep Privacy ondersteunt concrete privacy-maatregelen Minister Dekker

2 minuten leestijd (420 woorden)

Burgers krijgen vanuit de overheid meer kennis en hulpmiddelen aangereikt voor de bescherming van hun privacy tegenover andere burgers en bedrijven. Die belofte doet Minister Dekker voor Rechtsbescherming in de visiebrief op privacy in de relatie tussen burgers en bedrijven (horizontale privacy), die hij op 7 juni aan de Tweede Kamer verzond. De Werkgroep Privacy van IAB Nederland en bvA staat positief tegenover deze ambitie en ondersteunt de visie onder meer door actief deel te nemen aan het in de brief aangekondigde informatieportaal voor horizontale privacy: de Privacywijzer. 

In de brief zijn drie speerpunten opgenomen:

• Vergroting van het privacy-bewustzijn
• Vergroting van het handelingsperspectief van burgers
• Versterking van de normering/ wetgeving

Concrete acties

Concrete maatregelen die worden aangekondigd zijn onder andere de uitrol van een grote publiekscampagne in het voorjaar van 2020 en de realisatie van een webportaal voor burgers en bedrijven: de Privacywijzer.

Deze wijzer zal als digitaal loket:

• Burgers informeren over hun privacyrechten, zoals: 'toestemming/consent', 'vergetelheid/recht op verwijdering' en 'recht op inzage gegevens'
• Burgers hulpmiddelen helpen bij het verzilveren van deze rechten
• Bedrijven informeren en helpen bij implementatie van de wettelijke eisen

Vanuit de Werkgroep Privacy zit Machiel Bolhuis (Eneco) in de redactieraad van de Privacywijzer, die wordt ontwikkeld vanuit samenwerkingsplatform ECP.
Op de agenda van de minister staat verder onderzoek naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van collectieve 'massaschade' actie door burgers bij big data misstanden. Ook zal het kabinet de mogelijkheid onderzoeken of de wettelijke eisen in de AVG ten aanzien van grote techbedrijven kunnen worden aangescherpt om de hoeveelheden gegevens die zij over personen verwerken te beteugelen. Verder wordt wraakporno wettelijk strafbaar gemaakt.

Maatregelen tegen profileren

Het kabinet wil daarnaast wettelijke voorschriften opstellen die specifieker zijn dan die in de AVG om risico's van profilering tegen te gaan. Denk aan het risico dat personen op basis van een profiel worden uitgesloten van het ontvangen van producten en diensten. Of dat mensen op basis van hun profiel hogere prijzen moeten betalen, zonder dat daarvoor een terechte grond bestaat.
Deze voorgenomen striktere regels ten aanzien van profilering hebben impact op de online marketing- en advertentiesector en adverteerders. Waar deze verder gaan dan de AVG en dus de Europese wetgeving, kan het level playing field van de Nederlandse online reclame industrie in het gedrang komen. Namens bvA en IAB Nederland leden, houdt de Werkgroep Privacy de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in het oog. Daarbij zal de werkgroep in contact treden met het Ministerie van Justitie & Veiligheid over de nadere uitwerking van deze voorstellen.