Minister Dekker benadrukt belang voorlichting bij Kamerbrief wijziging privacywetgeving

2 minuten leestijd (413 woorden)

Minister Dekker voor Rechtsbescherming ziet een belangrijke rol voor voorlichting door brancheorganisaties en de Autoriteit Persoonsgegevens om (vermeende) knelpunten uit de Nederlandse privacywetgeving op te lossen. Dat schrijft hij in zijn Kamerbrief van 31 oktober, waarin hij informeert over zijn voorgenomen aanpassingen van de Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de UAVG en over punten voor de evaluatie van de AVG zelf. Een wetsvoorstel waarin de aanpassingen van de UAVG zijn verwerkt, zal door de Minister in het eerste kwartaal van 2020 in consultatie worden gebracht.

bvA en IAB Nederland, verenigd in de industrie Werkgroep Privacy, sluiten zich bij dit standpunt aan. Uit een peiling onder adverteerders in 2019 en een reeks ronde tafels met stakeholders, blijkt dat er bij verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden behoefte is aan praktische kaders en voorlichting. De Werkgroep zal hier het komende jaar ook de focus op leggen en diverse voorlichtingsactiviteiten ontwikkelen.

Aanpassingen uAVG en Nederlandse inbreng evaluatie AVG bij Europese Commissie

Aanpassingen in de uitvoeringswet hebben vooral betrekking op verwerking van bijzondere gegevens, bijvoorbeeld biometrische, gegevens binnen het Huis van klokkenluiders, bijzondere verwerking door accountants, gezondheidsgegevens en gebruik van het BIG nummer. Het is de bedoeling het eerst kwartaal van 2020 met een wetswijzigingsvoorstel te komen.

Bij consultatie inzake de AVG zijn de volgende punten naar voren gekomen, die een rol gaan spelen bij de Nederlandse inbreng voor de evaluatie door de Europese Commissie:

  • Vermijden van extraterritoriale werking van nationale uitvoeringswetten om te voorkomen dat voor internationaal werkende ondernemingen opnieuw een lappendeken van wetgeving ontstaat
  • Uniformering van de leeftijdsgrens waarop kinderen binnen de EU toestemming voor het verwerking van hun persoonsgegevens kunnen geven teneinde in deze wereld van grensoverschrijdend dataverkeer de complexiteit voor zowel bedrijven als voor ouders en kinderen te verminderen
  • Onderzoek naar mogelijkheden om de datamacht van grote techbedrijven via de AVG verder te beteugelen door bijvoorbeeld uitbreiding van de mogelijkheden van dataportabiliteit en eventuele introductie van nieuwe instrumenten voor toezicht door de Autoriteit persoonsgegevens
  • Explicitering van het facultatieve karakter van een toezichthouder bij gebruik van een gedragscode
  • Bevorderen dat certificering waar mogelijk op het niveau van de EU plaatsvindt en certificering op nationaal niveau alleen als dat daadwerkelijk meerwaarde heeft
  • Bevorderen dat er één uniform formulier wordt ontwikkeld ten behoeve van het melden van datalekken
  • Verlichting van de registerplicht voor kleine bedrijven om de lasten voor deze bedrijven te verminderen

De Europese Commissie dient voor 25 mei 2020 een evaluatieverslag aan te bieden aan het Europees Parlement en de Raad over de evaluatie en toetsing van de AVG.

De integrale kamerbrief vind je hier