Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

1 minuten leestijd (141 woorden)

25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van
toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming
persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de Verordening en Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (de ‘Uitvoeringswet’ of ‘UAVG’) toegelicht. De handleiding vervangt de Handleiding Wbp.

De handleiding is samengesteld door juridisch adviesbureau Considerati onder auspiciën van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een externe klankbordgroep is geraadpleegd bij de totstandkoming van de handleiding.

Download

U kunt de laatste versie van deze handleiding vinden op: www.rijksoverheid.nl/avg